Kurumsal / Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi ( tky ) nedir ?

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), katılımcı tarafların (paydaşların) ortalama ve maksimum mutluluğunu sağlamaya yönelik bir yönetim felsefesidir. Bu çerçevede, rekabet gücünün yükseltilmesi temel amaçtır. Bir kuruluşta Toplam Kalite, tüm faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi anlamına gelir. Bu yönetim tarzının gerekleri dört maddede toplanabilir.

  • Önleyici Yaklaşım
  • İstatistik ve Analiz
  • Grup Çalışması
  • Sürekli Gelişme

Iso 9001:2000 kalite güvence sistemi nedir?

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.

Bu standart, kuruluşun müşteri ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan hizmeti düzenli bir biçimde sağlama yeteneğini gösterme çabasıdır. Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat koşullarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için, proseslerin etkin uygulanması yöntemi ile müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yöneliktir.

Özel atayurt okulları ISO 9001 kalite güvence sistemi

Kalite El Kitabı : TS-EN-ISO 9001:2000 Standardının şartlarını karşılayacak şekilde Kalite Güvence bölümü tarafından izlenir ve Kurucu Temsilcisinin onayından sonra dağıtımı yapılır. Atayurt Okulları Kalite Sistemini özet olarak tanımlayan bir dokümandır. Amaç Özel Atayurt Okulları iç bünyesinde kalite bilincini geliştirmek, organizasyonda belirlenen görevlilerin yetki ve sorumluklarını belirlemek, dokümanların hazırlandığı, sistemin nasıl işlediği konusunda tüm çalışanlarımıza, velilerimize, bize malzeme ve servis sağlayan taşeron firmalarımıza Kalite Güvence Sistemi ile ilgili bilgiler sunmaktır.

Tanımları : Organizasyon El Kitabının amacı Atayurt Okullarında görev alan tüm birimlerin ve belirli işlerden sorumlu kişilerin görev yetki ve sorumluluklarını ve yatay - dikey iletişimi tanımlamaktır.

Kalite Sistem Prosedürleri: Kalite El Kitabında özet olarak tanımlanan faaliyetleri açıklayan dokümanlardır. Eğitim Öğretim hizmetleri ile ilgili çalışmaların nasıl planlanacağı, kimler tarafından yapılacağı ve kontrol edileceği, ilgili dokümanların nasıl oluşturulacağı, saklanacağı ve dağıtımının nasıl oluşturulacağı, saklanacağı ve dağıtımının nasıl gerçekleştirileceği detaylı olarak tanımlanmaktadır.

Talimatlar : Atayurt Okullarında faaliyetlerin, prosedürlerle verilmeyen ayrıntıları veya bir prosedürden bağımsız olarak yazılı bir yöntemle yürütülmesi gereken faaliyetler için talimatlar hazırlanır. Talimatlar; belirli bir zamanda, belirli bir iş yapılırken hizmet kalitesinin sağlanması için dikkat edilmesi gereken detayları tanımlar.

Hizmet İş Akışı : Hizmet talebinin alınışından, hizmetin sevkine kadar gelen iş akışlarını, kullanılan ekipmanı, ilgili dokümanları, sorumlu personeli ve tutulan kayıtları tanımlayan genel dokümanlardır.

Destek Dökümanlar : Formlar, Listeler vs. Kalite Sisteminin yürütülmesi ve kontrol altında tutulması için kullanılan destek dokümanlardır. Eğitim - Öğretim hizmet akışlarının takibi için oluşturulmuş iş takip formlarıdır.

Kalite Güvence Birimi

Çağın getirdiği değişim ve gelişmeleri doğru anlayıp değerlendirmek eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesini ve bu hizmetlerden yararlananların memnuniyetini arttırmak için Toplam Kalite Yönetimini (TKY) ilke edindik. Bu amaçla 2000 - 2001 Öğretim yılında Atayurt Okulları Kalite Yolculuğunu başlattık.

Kalite Yolculuğumuz

  • TSE EN ISO 9002 Kalite Güvence Sistemini kurarak; eğitim - öğretim hizmetlerimizin kimler tarafından, nasıl ve hangi standartlar doğrultusunda verileceğini ve bu hizmetlerin doğru verilip verilmediğinin nasıl kontrol edileceği belirlendi.
  • "Velilerimizin" de katılımı ile "Okul Kalite Kurulu" ve "Kalite Geliştirme Ekipleri" oluşturularak; eğitim - öğretim süreçlerinin kalitesini etkileyen faktörlerin iyileştirilmesi için çalışmalar başlatıldı.
  • 2003-2004 öğretim yılı sonunda sisitemimizi EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda yeniden yapılandırdık.
  • 2005 yılında ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemimiz BVQI Kalite Sistem Belgesi ile belgelendi.
  • 4 Ekim 2005 tarihinde Kalder Yerel Kalite Başarı Ödülü alarak bu ödülü alan ilk ve tek özel okul olmayı başardık.
  • Kalite anlayışımız doğrultusunda sürekli yenilenme ve iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir.