İlkokul / IB PYP

PYP Nedir?

Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) nedir?

Aday okul olarak yürüttüğümüz İlk Yıllar Programı (PYP), öğrencileri ömür boyu sürecek olan öğrenim yolculuğunda etkin katılımcılar olmaya hazırlıyor.

IB İlk Yıllar Programı (PYP) nedir?
PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinlerüstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir müfredat çerçevedir.
PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir.

IB İlk Yıllar Programı

 • öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar
 • öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder
 • öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler
 • öğrencilerin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olur.

 IB Öğrenen Profili Özellikleri
araştıran-sorgulayan,
bilgili,
düşünen,
iletişim kuran,
 ilkeli,
açık görüşlü,
duyarlı,
 riski göze alan,
dengeli,
dönüşümlü düşünen
Öğrencilerimiz bu profil özelliklerini taşıyan bireyler olmak için çalışır. Bu özellikler, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder.

 IB İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, altı disiplinlerüstü temaya sahip olmasıdır
Bu temalar, IB Dünya Okullarına, yerel ve küresel sorunları müfredatlarına entegre etme fırsatı sunmanın yanı sıra öğrencilerin dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarak "dışarıya açılmalarına" imkân verir.

 • Kim olduğumuz: Benliğin doğasına yönelik sorgulamalar; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı
 • Bulunduğumuz yer ve zaman: Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik sorgulamalar; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanın icatları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve bağlantılar
 • Kendimizi ifade etme yollarımız: Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair sorgulamalar; yaratıcılığımıza dair dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı artırma ve keyfini sürme yollarımız; estetiği takdir edişimiz
 • Dünyanın işleyişi: Doğal dünyaya ve yasalarına dair sorgulamalar, doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplulukları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkelere yönelik anlayışlarını kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.
 • Kendimizi düzenleme biçimimiz:  İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair sorgulamalar; kurumların yapısı ve işlevi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bunların insan ile çevre üzerindeki etkisi
 • Gezegeni paylaşma: Sonlu kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair sorgulamalar; topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve ihtilaf çözümleri.

Her bir tema her yıl tüm öğrenciler tarafından işlenir.
Bu disiplinler ötesi temalar, öğretmenlerin okullar tarafından belirlenen ve öğrencilerin büyük ölçüde katılımını gerektiren önemli fikirlere yönelik bir sorgulama-araştırma programı geliştirmelerinde yardımcı olur. Bu sorgulamalar somuttur, derinlemesinedir ve altı hafta sürer. Öğrenciler, öğrenenler olarak rolleri ve sorumlulukları hakkında dönüşümlü düşünmeye başlarlar ve eğitimlerine etkin şekilde yoğunlaşırlar. Tüm öğrenciler bir sorgulama ünitesinin onları önemli bir fikre dair derinlemesine araştırma yapmaya ittiğini fark edecekler ve öğretmen de onların fikirleri ne kadar iyi anladığına dair kanıt toplayacaktır. Kendi kendilerine ve gruplar hâlinde olmak üzere öğrenme sırasında onlar için en faydalı olacak şekilde çalışma ortamları oluşturacaklardır.

Kalite güvencesi ve profesyonel gelişim
IB, üst düzey becerilere sahip küresel bir öğrenme topluluğu geliştirmeye yönelik sürekli taahhüdünün bir parçası olarak, yeni, deneyimli ve uzman okul yöneticilerinin ve eğitimcilerin IB standartlarını ve uygulamalarını yansıtan IB programlarını başarılı şekilde anlamalarını, desteklemelerini ve sunmalarını sağlamak amacıyla çok çeşitli yüksek kaliteli profesyonel gelişim fırsatları sunar. bireyin ve içinde bulunduğu topluluğun iyiliğine katkıda bulunan insanlara, çevreye ve öğrenmeye yönelik kişisel tutumların gelişimine de odaklanılması hayati önem taşır. Tutumların programın temel bir öğesi olması gerektiğine karar vererek IB PYP kendini değerlerle yüklü bir müfredata adamış olur.

 IB ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI
Öğrenme yaklaşımları, öğrenen profili, bilgi, kavramsal anlayış ve araştırma-sorgulamanın tamamlayıcısı niteliğindedir. Temlinde nasıl öğreneceğini öğrenmenin öğrencinin eğitimine temel teşkil ettiği inancına dayanır.

Düşünme becerileri
• Eleştirel düşünme becerileri (konu ve fikirlerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesi)
• Yaratıcı düşünme becerileri (özgün fikirlerin geliştirilmesi ve yeni bakış açılarının değerlendirilmesi)
• Transfer becerileri (çoklu bağlamlarda becerilerin ve bilginin kullanımı)
• Dönüşümlü düşünme/üst-bilişsel beceriler (öğrenme sürecinin değerlendirilmesinde süreklilik)

Araştırma becerileri
• Bilgi okur-yazarlığı becerileri (oluşturma ve planlama, veri toplama ve kaydetme, sentezleme ve yorumlama, değerlendirme ve iletme)
• Medya okur-yazarlığı becerileri (fikir ve bilgiyi kullanmak ve oluşturmak için medya araçlarını kullanma)
• Medya ve bilginin etik kullanımı

İletişim becerileri
• Bilgi alışverişi becerileri (dinleme, yorumlama, konuşma)
• Okur-yazarlık becerileri (bilgi toplama ve iletme için okuma, yazma ve dilin kullanımı)
• Bilişim becerileri (bilgi toplama, soruşturma-araştırma ve iletme için teknolojinin kullanımı)

Sosyal beceriler
• Kişilerle pozitif ilişkiler kurma ve işbirliği geliştirme (öz-denetimin kullanımı, zorlukların yönetilmesi, akranların desteklenmesi)
• Sosyo-duygusal zekanın geliştirilmesi

Öz yönetim becerileri
• Organizasyon becerileri (zamanı ve görevleri etkili şekilde yönetme)
• Zihin durumları (bilinçli farkındalık, azim, duygu yönetimi, öz-motivasyon)

Dil Politikamız

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU
DİL POLİTİKASI
Misyonumuz
Özel Atayurt Okulları; öğrencilerini toplumun her kesimiyle sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, daha mutlu bir dünya oluşturmak isteyen, özgüveni olan, sorumluluk alabilen, bilimsel ve analitik düşünebilen, uluslararası geçerliliği olan eğitim programları geliştirmek için diğer okullarla işbirliği yapan, teknolojik gelişmelere hakim, becerilerini geliştirebilen, üretken, yaratıcı, öğrenmeyi bilen ve yaşam boyu öğrenen, araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı, topluma ve doğaya saygılı, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan bireyler olarak hayata hazırlamaktadır.

A)GİRİŞ
        Dil, kişisel gelişimi, kültürel kimliği ve kültürlerarası anlayışı keşfetmek ve sürdürmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sosyal iletişimin ana aracı olmasının yanı sıra, bilişsel gelişmeyle de sıkı sıkıya bağlantılıdır, çünkü anlam ve bilginin bir araya geldiği ve inşa edildiği bir süreçtir. Evren bilgimizi ve evrendeki yerimizi oluşturmanın temel aracı dildir. Dil o zaman okuryazarlığın yanı sıra öğrenmenin merkezidir ve bu nedenle okuldaki başarı ile yakından ilişkilidir.
       IB, kültürlerarası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi, daha barışçıl bir dünya yaratmayı hedefleyen, dünya çapında bir okul topluluğunu amaçlayan üç yüksek kaliteli eğitim programı sunmaktadır.
       Programın başarısı için önemli olan, tüm öğrencilerin en iyi şekilde ana dil ve en azından bir yabancı dil öğrenmesi ve okuryazarlıklarını geliştirmesidir. Birden fazla dilde, çeşitli şekillerde iletişim kurma becerisi, kültürlerarası anlayışı destekleyen uluslararası bir eğitim kavramının vazgeçilmezidir.
       Bir IB programında kendi ana dillerinden başka bir dilde öğrenen öğrenciler son derece yetkin, okur-yazar ve bilgili, böylece dengeli bir şekilde iki dil bilen bireyler haline gelir.
       Sosyal ve kişisel gelişimin bir parçası olmanın yanı sıra okulda dil öğrenimi akademik gelişim, bilişsel gelişim ve bilginin inşası için çok önemlidir. Her dersin öğrenimi ve kişisel, sosyal gelişimin inşası, her durumda anlam kurmayı gerektirir. Bu süreç yaşam boyu devam eder. Halliday’e göre dil gelişimi; dil öğrenme, dil aracılığıyla öğrenme ve dil konusunda öğrenme süreçleriyle yol alır.
       
Dil Öğrenme
       Yaşamın ilk aşamalarında bir çocuk ana dilde iletişim kurmayı öğrendiğinde, anlam oluşturmak ve etkileşim kurmak için dili sembolik olarak kullanır. Güvenli, koruyucu ve geliştirici bir ortamda, deneyimleme desteğine uygun olan çocuk, diğer kişilerle işaret alışverişinde bulunur ve sesleri, ritimleri ve tonlamaları tanımayı, telaffuz etmeyi ve şifrelemeyi öğrenirken, anlamları ve kavramları da ilişkilendirmeyi öğrenir.
       Giderek kişilerarası iletişim becerileri gelişir. Bu, bir çocuğun okula başladığı sırada öğretmenler ve akranlarıyla sosyal olarak etkileşime girmesini sağlayacak dilin boyutudur. Bu tür iletişimin dili, bağlamsal ipuçlarının yanı sıra jestle ve yüz ifadeleri tarafından desteklenir.
       Sözlü becerilerin yanı sıra, çocuk okuyabilmek ve yazabilmek amacıyla metinleri çözmek ve kodlamak için işaretleri tanıma ve kullanma gibi okuma yazma becerilerini geliştirir. Yazı sisteminin harf ve karakterlerini ve fonetik ilişkilerini şekillendirmeyi öğrenir.
Dil Aracılığıyla Öğrenme
      Daha fazla öğrenme ve bilişsel gelişim için dil esnek bir kaynaktır. Öğrenenler çeşitli konulara ait bilgiyi, düşüceyi, ve fikri dinlerken, onlar hakkında düşünürken, tartışırken ve dönüşümlü düşünme etkinliğinde bulunurken dili bir araç olarak kullanırlar.
 Dil Hakkında Öğrenme
      Öğrenenler dilin nasıl işlediğine dair anlamalarını geliştirirler. Anlam- dil ilişkisini ve dilin inşasında bu ilişkinin nasıl işlediğini öğrenmek dil kullanıcısını güçlendirir. Kritik bir dil farkındalığı olan IB öğrencisi, amaçlarına ve karşısındaki dinleyiciye göre dil kullanımı yapabilmenin yanı sıra başkalarının dil tercihlerini de anlayacaktır.
      Dil, bir kişinin nasıl hareket edeceğini belirleyen, kimliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir IB programının hem içinde hem de dışında yoğun bir şekilde okuyan öğrenciler, akademik dili ve kavramlarını okumaları sınırlı alanlara göre genişletmek için çok daha fazla fırsata sahiptir. Okumaktan zevk almak önemlidir, aynı derecede önemli olan, çok çeşitli türlerde yazma pratiği fırsatlarıdır.
       Bilişsel akademik dil yeterliliği (dil bilgisi kurallarına hakimiyet), okuldaki başarılı öğrenme durumundan ayrılmaz olduğundan, tüm öğretmenlerin bunu geliştirmede bir rol oynadığını düşünmek olasıdır. Diğer bir deyişle, tüm öğretmenler, dil öğretmenleridir.
           

B) DİL POLİTİKASININ AMACI

 • Dile bakışımızı, dil öğrenimindeki önemli ilkeleri ve bu ilkelerin dil öğretimimizi nasıl etkilediğini tanımlamak.   
 • Dil öğretimi için okulun amaç ve hedefleri doğrultusunda ortak bir zihniyet oluşturmak.
 • Öğrencilerin dil öğretimiyle ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları dikkate almak.
 • Öğretmenlere planlama, gerçekleştirme ve değerlendirme aşamalarında yardımcı olmak.
 • Dil öğretimi için okulumuzda uyguladığımız ilkeler ve uygulamalarla ilgili veliyi bilgilendirmek.     

        
C)DİL FELSEFESİ
       Atayurt İlkokulu’nda PYP çerçevesinde Türk Milli Eğitim Müfredatı uygulanmaktadır. Dilin, sorgulama ve disiplinler üstü öğrenim için bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden, etkili iletişim ve dil gelişimini geliştiren, üreten ve destekleyen bir dil ortamı sağlamayı hedefliyoruz. Dilin farklı bağlamlarda, farklı şekillerde kullanıldığının ve zamanla değiştiğinin farkındayız. Bağlı bulunulması gereken kuralların olduğunu bilmemizle birlikte her insanın kendisini özgün bir şekilde ifade etmesi gerektiğine inanıyor ve bunun için öğrencinin etkin olduğu uygun ortamlar yaratıyor, etkinlikler düzenliyoruz.
      Amacımız küreselleşen dünyanın bir vatandaşı olduğunun bilincinde, sürekli gelişen ve değişen bilgi ve teknoloji birikimini takip edebilecek düzeyde ve kendi kültürünü, ana dilinin özelliklerini koruyacak ve doğru kullanacak hassasiyette dil becerilerini kazandırmak, bir ya da birden fazla yabancı dilde iletişim kurabilmelerini sağlamaktır.

Öğretim Dili-Türkçe
      Türkçe, Özel Atayurt İlkokulu’nun öğretim dilidir. Sorgulama programı, öğrenenlerin dil geliştirme ve kullanmaları için gerçek bir fırsat sağlar. Mümkün olan her durumda dil,  doğal ortamlarda ve alakalı, gerçekçi sorgulama üniteleri bağlamında öğretilir.
      Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Ulusal Türkçe Dersi Öğretim Programı ile PYP Dil Kapsam Sıralama belgeleri, dil öğretiminde temel kabul edilen anahtar beklentileri tanımlamaktadır.
      Dil gelişimi, bir dizi beceri ve tutumun kazanılması ve uygulanmasının yanı sıra dilin anlaşılması ve kullanılması ile de ilgilidir. Dil, iç içe geçmiş becerilerden oluşur: sözel dil (konuşma ve dinleme), yazılı dil (okuma ve yazma), görsel dil (görme ve sunma). Bir dili öğrenmede farklı öğrenme tarzları olduğu gibi farklı gelişim aşamaları da bulunmaktadır. Her öğrenci, kendi hızlarında farklı aşamalardan geçerek gelişim gösterecektir. Bir iletişim rehberi olarak öğrencide güven duygusunu geliştirmek, dil gelişiminde anahtar önemdedir.

 IB Öğrenen Profili
      Tüm IB programlarının amacı, ortak insanlık vasıflarının ve gezegeni koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir.
 Özel Atayurt İlkokulu öğretmenleri öğrencilerimizin şu vasıflara sahip olmak için çalıyoruz:

 • Araştıran- sorgulayan 

Sorgulama ve araştırma için beceriler geliştirerek merakımızı besliyoruz. Bağımsız olarak ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz.

 • Dengeli

Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri ( entelektüel, fiziksel ve duygusal ) arasında denge kurmanın önemini anlıyoruz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.

 • İletişim Kuran

Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ediyoruz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iş birliği yapıyoruz.

 • Duyarlı

Empati kuruyor, şefkat gösteriyor ve saygı duyuyoruz. Hizmet sorumluluğuna sahibiz ve insanların hayatında ve çevremizdeki dünya üzerinde olumlu bir fark yaratmak üzere hareket ediyoruz.

 • Bilgili

Farklı disiplinler arasında bilgiyi keşfederek kavramsal anlayış geliştiriyor ve kullanıyoruz. Yerel ve küresel öneme sahip sorunlar ve fikirlerle ilgileniyoruz.

 • Düşünen

Karmaşık problemleri analiz etmek ve bunlarla ilgili sorumluluk sahibi eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanıyoruz. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanıyoruz.

 • İlkeli

Güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla ve tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak doğruluk ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Eylemlerimiz ve bunların sonuçları için sorumluluk alıyoruz.

 • Açık Görüşlü

Kendi kültürlerimiz ve kişisel geçmişlerimiz yanı sıra diğerlerinin değerlerine ve geleneklerine de son derece önem veriyoruz. Farklı bakış açıları arıyor ve onları değerlendiriyoruz. Deneyimlerimizle büyümek istiyoruz.

 • Riski Göze Alan

Belirsizliğe cesaret ve kararlılıkla yaklaşıyoruz. Yeni fikirler ve yeni stratejiler keşfetmek için bağımsız ve ortaklaşa çalışıyoruz. Zorluklar ve değişim karşısında becerikli ve esneğiz.

 • Dönüşümlü Düşünen

Dünyayı, kendi fikirlerimizi ve deneyimlerimizi dikkatli bir şekilde ele  alıyoruz. Öğrenmemizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ediyoruz.

D) DİL POLİTİKASINI OLUŞTURMA SÜRECİ
‘’Dil politikası bir eylem planıdır.Bir okulun öğrencilerinin nereye gittikleri ile daha az ama oraya ulaşmak için nasıl bir yol izlediği ile daha fazla ilgilenir’’,Corson (1999).
   PYP Dil Politikası; PYP’yi gerçekleştirmek dökümanı ,PYP dil kapsam sıralama belgeleri ve MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı incelenerek oluşturulmuştur. Politika; okuldaki tüm öğretmenlerin, yöneticilerin görüş ve önerileri alınarak, ortak bir çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. Politikanın amacı; öğretmenler ve okul topluluğunun tüm üyeleri için dil öğretimi ve öğrenimi konusundaki düşünceleri açık bir şekilde ortaya koymak,uygulamanın amaçlarını yansıtmak için bir temel oluşturmak üzere dil konusunda ortak bir anlayış ve yaklaşım geliştirmek; ölçme ve değerlendirmede, öğrenci çalışmalarına verilen geri bildirimde ortak tutum geliştirmek, yazım kurallarına uyma konusunda farkındalık yaratmak, kütüphanede bulunan ana dil ve yabancı dil kaynaklarını zenginleştirmek, uluslararası bilinci desteklemek ve farklı becerilere sahip öğrenciler için farklılaştırma eğitimi sağlamaktır.
 Dil politikasının okulun tüm birimlerine iletilmesinden, tüm okulda uygulanmasından ve desteklenmesinden; okul müdürü, PYP koordinatörü, yabancı dil bölüm başkanı başta olmak üzere; tüm ders öğretmenleri,kütüphane sorumlusu, idari personel, öğrenciler ve veliler sorumludurlar. Bu politika okul topluluğunun erişimine açıktır.Temel inançları içeren uygulamalar ana dilde ve yabancı dillerde okulun her yerinde sergilenir.
 Dil politikası düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir. Her eğitim- öğretim yılı sonunda bir sonraki eğitim-öğretim yılı için planlama yapılır.

E) DİL KONUSUNDAKİ TEMEL İNANÇLAR
Özel Atayurt İlkokulu’nun dil eğitimi konusundaki  temel inançları şöyledir:
1-Öğrenimin her türü gibi dil öğrenimi de öğrenenlerin anlam oluşturduğu yapılandırıcı bir süreçtir.
2-Her öğretmen aynı zamanda bir dil öğretmenidir.
3-Okuldaki her öğrenci; açık bir kimlik ve kültür bilinci geliştirmek, kendini ifade etme potansiyelini tam anlamıyla kullanmak amacıyla ana dilinde olası en yüksek dilsel ve kültürel ustalık düzeyine ulaşmayı hedefler.
4- Her öğrenci, çevresindeki dünyada daha anlamlı yaşam sürmek, kültürler arası  iletişim ve anlayışa katkıda bulunarak insanlığı birleştiren olaylara katkı sağlamak için İngilizce’de olası en yüksek kültürel ve dilsel yetkinliğe ulaşmayı hedefler.
5-Okul; okul ya da okul topluluğunu oluşturan üyelerin evlerinde temsil edilen diğer dillere değer vererek dilsel çeşitliliğe kucak açar.
6-Okulun eğitim programı; diğer dilleri konuşan bireyleri tanımak, yaşantılarını,   kimlik algılarını paylaşmak ve kültürel alışverişi geliştirmek üzere diğer dilsel gruplarla iletişim kurmaya yönelik açık yöntemler içerir.
7-Dil, okulda iletişime bir engel oluşturmaz.
F) ÖZEL ATAYURT İLKOKULUNDA DİL DESTEĞİ
1)Ana dili Türkçe olmayan öğrenciler için ana dil desteği:
Öğrencilerimizin hepsi Türk vatandaşıdır ve anadilleri Türkçe’dir. Ancak okulumuzda ana dili Türkçe olmayan öğrencilerle karşılaşılan durumlarda Türkçe dersi desteği sağlanır. Bu destekler,
a)ders esnasında farklılaştırılmış materyal kullanılarak,
b)seviyelerine uygun kitaplar, çalışma sayfaları ve etkinlikler verilerek,
c)ders dışı zamanlarda ek derse alınarak,
d)öğretmenin gerekli gördüğü durumlarda, velilerle iletişime geçerek yardım alma hususunda tavsiyeler verilerek,
e)yeni geldiği sınıfın sosyal çevresine alışması ve yeni arkadaşlıklar edinmesi konusunda sınıf öğretmeni ve okul rehber öğretmeni birlikte çalışarak öğrenci desteklenir.

2)Özel Atayurt İlkokuluna ara kayıt şeklinde 2,3 ya da 4. sınfta gelen ya da sene ortasında gelen öğrenciler için bir yabancı dil olarak İngilizce dersi desteği:
Bu destekler,
a)Öğrencinin eksikleri tespit edildikten sonra bu eksikler aile ile paylaşılır.
b)Okulumuz İngilizce öğretmenleri tarafından ek derse alınırlar.
c)Eksiği çok olan öğrenciler okulda ek derse alınmalarının yanı sıra dışarıdan desteğe yönlendirilirler. Bu destekler birebir özel ders,İngilizce kursu ya da aile ile evde çalışma şeklinde olabilir.
d)Sınıf için kendi düzeyinde yapabileceği materyallerle desteklenirler.
e)İngilizce gelişimini sağlamak için okul kütüphanesinden İngilizce hikaye kitapları desteği sağlanır.
G) ÖZEL ATAYURT İLKOKULU DİL İLKE VE UYGULAMALARI
İlkeler:
Türkçe dersi başta olmak üzere tüm derslerde hedeflerimiz, öğrencilerin;

 • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları,
 • Dinleme, konuşma okuma ve yazma becerilerini geliştirmeleri ,
 • Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmeleri,
 • Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerini geliştirmeleri,
 • Okuma alışkanlığı kazanmak için nitelikli eser seçmeleri ve okuduklarını entelektüel ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirip yorumlayabilmeleri,
 • Karşılaştıkları metinleri, görsel işaretleri doğru, akıcı bir biçimde ve uygun yöntemleri kullanarak okuyabilmeleri,
 • Sosyal hayatta karşılaşacakları sorunları konuşarak, dinleyerek çözebilmeleri ve değerlendirebilmeleri,
 • Milli, manevi, ahlaki, tarihi, kültürel, sosyal değerlere önem vermeleri,
 • Dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmeleri,
 • Türkçenin yapısını oluşturan ve işleyiş kurallarını tanımlayan bilgiye sahip olmaları ve bu kuralları kelime, cümle ve metin düzeyinde uygulamalarını sağlamaktır.

Uygulamalar:

a)Türkçe dili uygulamaları

Anaokulunun temel amaçlarından biri, öğrencilerin ana dilinde konuşmasını ve kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır. Ayrıca duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri için, sözcük dağarcıklarını geliştirmek, kelimeleri doğru telaffuz edebilmelerini ve ses tonunu doğru ayarlayabilmelerini sağlamak ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla etkinlikler düzenlemektedir. Öğrencilerde eğer ses(harf)çıkarma ile ilgili sorunları olan ya da konuşma güçlüğü çeken varsa okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeni tarafından velisi okula davet edilerek “konuşma terapisi”ne yönlendirme yapılır.

    Türkçe dil faaliyetleri öykü ve masal kitaplarının okunması, anlatılması, canlandırılması, resimlemesi gibi çalışmalar içermektedir. Ayrıca yürütülen çalışmalar şunları içermektedir:

 • Tekerleme, şiir, parmak oyunları,
 • Olayları oluş sırasına göre sıralayabilme,
 • Kendisi ve ailesiyle ilgili bilgileri toplayıp, onları anlatabilme,
 • Atatürk’ü tanıyabilme,
 • Atatürk’ün Türk toplumu için önemini kavrayabilme,
 • Neden-sonuç ilişkilerini doğru kurabilme,
 • Günlük takvim çalışmaları yapabilme,
 • Hikaye dinleme, anlatma ve oluşturma çalışmaları yapabilme,
 • Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yapabilme,
 • Düzeylerine uygun olarak günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri deyim ve atasözlerini fark etme ve yerinde kullanabilme,
 • Görsel okuma çalışmaları yapabilme,
 • Eksik bırakılan hikayeyi tamamlama,
 • Oluşturdukları ürünleri, sınıf içinde arkadaşlarına sunabilme,
 • Duygularını ifade edebilme çalışmaları yapabilmeleridir.

Belirlenen öğrenme etkinlikleriyle öğrencilerin aşamalı bir biçimde dil öğrenmelerini sağlamak için, 1. Sınıftan itibaren her sınıf düzeyi için ayrı ayrı stratejiler belirlenmiştir. Bu stratejilerden bazıları şunlardır:

 • İkinci sınıftan itibaren öğretim programına ek olarak kitap okuma çalışmaları yapılır. Kitap okuma listeleri sınıf öğretmenleri tarafından belirlenir.
 • Belirlenen listelerde öğrencinin okuma evresini geliştirecek eserler seçilir ve bu eserler çeşitli etkinliklerle içselleştirilir.
 • Okunan kitaplardan en az bir tanesinin yazarıyla öğrenci-yazar buluşması sağlanır.
 • PYP temasını desteklemek amacıyla okutulan güdümlü kitapların kitap incelemesi yapılır. IB öğrenen profili ve kavramlar üzerine çalışılır.
 • Öğrencilerin okuma saati kapsamında okul kütüphanesinde vakit geçirmesi sağlanır.
 • Öğrenciler anasınıfından itibaren, belirlenen konularda sunumlar yaparlar. Bu sunumların okulda dijital ortamda gösterimi yapılır.
 • Birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren, duygu ve düşüncelerini yazılı anlatım yoluyla ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik, yaratıcı yazma tekniklerinin uygulandığı çalışmalar yapılır.
 • Okul kütüphanesine öğrencinin okuma kültürünü geliştirmeye yönelik eserler alınması sağlanır.
 • Öğrenciler, seviyelerine uygun olarak hazırlanmış bulmaca, zeka sorusu, hikaye tamamlama etkinliklerinin olduğu “Haftanın Sorusu” panosundaki soruları yanıtlar.
 • Milli kültürümüzü ve edebiyatımızı daha iyi tanımak adına, temalarla uyumlu olarak çeşitli şairlerin, yazarların hayatı, edebi eserleriyle ilgili araştırma yaparlar.
 • Temalara uygun olarak öğrenciler çeşitli tiyatrolara giderler.
 • PYP’nin son yılında öğrenciler PYP sergisi denilen bir bitirme projesi yaparlar. Bu proje öğrencinin yaşamında önemli bir etkinliktir. Bu proje bütün okul topluluğu ile paylaşılır. Öğrencilerin öğrenen profilinde yer alan ve PYP ile ilgili bütün çalışmalarda geliştirmeyi başardıkları nitelikleri sergilerler.(Okul yetkilendirildikten sonra)
 • Ana sınıfından 4. Sınıfa kadar bütün öğrenciler yıl içinde çeşitli etkinliklere katılırlar. Örneğin yıl sonu gösterileri, okuma bayramları,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  kutlaması,24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması,10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası, Dünya Tiyatrolar günü ve sergi.

H)DİL ÖĞRETMENLERİ
Özel Atayurt İlkokulu öğretmen kadrosu dili iyi kullanan, yeni eğitim ve öğretim metotlarını takip eden, dersinin kapsadığı terimlere hakim ,bilgisini karşısındakine rahatlıkla aktarabilecek ifade gücüne sahip öğretmenlerden oluşur.Öğretmenlerimiz kurum içi ve ya dışındaki mesleki gelişim konusunda verilen her türlü hizmet içi eğitime ve seminere katılmaktadırlar.
 Kurumumuzda tüm öğretmenler öncelikle anadil öğretmeni olduğunun bilincindedirler. Bu nedenle, öğrencilerin ana dil gelişimi ve ana dilde kaydettikleri ilerleme, bütün öğretmenlerin ortak sorumluluğu olarak kabul edilir. Derslerimizde yapılan uygulamalar, tüm öğretmenlerin ortak kararını ve tüm öğrencilerin bakış açılarını dikkate alır.Paylaşılan geri bildirimler sürecin tamamlayıcı bir parçasıdır.Tüm öğretmenler, okul topluluğundaki tüm bireylerin ana dil öğrenimini ve anadilinin yanında yabancı dil öğrenimini teşvik etmektedirler.
Özel Atayurt ilkokulu öğretmenleri bilmektedirler ki;

 • Tüm öğretmenler öncelikle ana dil öğretmenidir.
 • Her öğretmen bir dil öğretmeni olduğu inancıyla dilin doğru kullanımıyla ilgili model olmaya özen gösterir.
 • Dil, öğrenme ve iletişimde temel araçtır.
 • Dil öğrenimi ömür boyu devam eden bir süreç olup entelektüel ve kişisel gelişimin temel unsurudur.
 • Bir dili iyi kullanma becerisi diğer dillerin öğrenilmesini etkiler ve diğer branşlardaki konuların öğrenilmesine yardımcı olur.
 • Dil kültürün en etkili ifadelerinden biridir ve öğrencilerin kimliğini tamamlayan bir unsur olarak değerlendirilmelidir.
 • Ana dil kullanımındaki gelişim, kişinin kültürünü koruyup sürdürmesinde kritik önem taşır.
 • Dil öğrenimi, uluslararası bakış açısının oluşup gelişmesini sağlar.
 • Dil eğitimi tüm okul topluluğu tarafından teşvik edilmelidir.
 • Öğretmenler öğrencilerinin dil ihtiyaçlarının farkında olmalı ve bu ihtiyaçlarına cevap verebilmek için sınıf içi ve sınıf dışında çaba göstermelidir.
 • Akademik dürüstlük ilkelerini benimser ve öğrencilerini bu konuda bilinçlendirir.
 • Öğretmenler sınav kağıtlarını değerlendirirken, ders anlatırken, soru hazırlarken, tahtaya yazı yazarken bu konuda örnek olur.

Bu amaçla bütün öğretmenlerimiz bir dil öğretmeni gibi dilin kullanımına ve kurallarına dikkat ederek bu kuralların yaşantıya geçmesini sağlar. Yaşamın her alanında anadilin özenli, kurallarına uygun ve etkili bir biçimde kullanılması gerektiğine inanarak hareket ederler.
Öğretmenlerimiz dil öğrenme ile ilgili bütünsel bir yaklaşım sağlayabilmek için dil öğretimindeki anlama, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kazandırırlarken, yaklaşımları, inançları, değerleri ve gelenekleri de bu becerilerle uyumlu olarak öğrencilere verirler.
Dil öğrenme aktiviteleri öğrencilerin ihtiyaç, ilgi, motivasyon  ve karakterleri doğrultusunda hazırlanır.
I) ÖZEL ATAYURT İLKOKULUNDA YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE
Okulumuzda yabancı dil eğitimine büyük önem verilmektedir. Amacımız, öğrencilerin İngilizceyi eğlenerek öğrenme süreçlerinde onlara rehberlik etmektir. Eğlenceli etkinlikler, oyunlar, dramalar, şarkılar ve hikaye anlatımı yoluyla konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi ve yabancı dil farkındalığını yaratmayı hedeflemekteyiz. Anasınıfından 4.sınıfa kadar her kademe de haftalık 10 saat İngilizce dersi verilmektedir. Bu 9 saatin 7 saati ana ders öğretmeni,2 saati skills dersi öğretmeni ve 1 saati ise native öğretmen tarafından işlenir.Özel Atayurt İlkokulu’nda öğrencilerimiz 4.sınıfta çeşitli festivaller kapsamında yurtdışına çıkmaktalar ve İngilizce’yi kullanma şansı yakalayıp günlük hayatta ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmektelerdir.

Öğretmenler, yabancı dil eğitiminde materyal kullanımının, çoklu zekâ kuramı ve öğrenme stilleri açısından önemli olduğunu, öğrencilerin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak materyal hazırlamasının ve bu bağlamda eğitim ve öğretim sürecinde bilişsel ve duyuşsal boyutun göz önünde bulundurulması gerektiği görüşündedirler. Bunun için kukla, gerçek nesneler, video,poster, afiş, i-tool, şarkı, tekerleme, drama, hikaye anlatımı gibi materyal,yöntem ve tekniklerle İngilizce dersleri zenginleştirilir.
Öğrencilerin yaptığı üç boyutlu proje çalışmaları, posterler vb. öğrenci ürünleri okulda sergilenir.
İngilizce gelişimini sertifikalandırmak amacıyla öğrencilerimiz 3.sınıfta PQS starters sınavına, 4.sınıfın başında ise PQS starters sınavına, sene sonunda ise PQS movers sınavına  katılırlar ve okuma, yazma, dinleme becerileri ve kelime bilgilerini raporlar ve sertifiklandırırlar.
İngilizce öğretim programımız Avrupa Dil Çerçevesi, PYP dil kapsam ve sıralama belgeleri dikkate alınarak hazırlanır.
İngilizceyi kalıcı hale getirmek ve daha fazla maruz kalmayı artırmak için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu etkinlikler:

 • Atayurt English Camp:Okulumuz 2,3 ve 4.sınıf  öğrencileri okulların açıldığı ilk hafta saat 09:00-15:00 arası kendi seviyelerine uygun hazırlanmış etkinlik istasyonlarında eğlenceli oyun ve yarışmalara katılırlar. Geçen senenin kazanımlarını hatırlarlar ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gün İngilizce konuşurlar. Öğrencilerimize gün boyunca Atayurt Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri liderlik yapar ve İngilizce’ye maruz kalmalarını sağlarlar. Gün sonunda velilerimize İngilizce derslerinin nasıl işlendiği, kullanılan yöntem ve teknikler konulu detaylı bir sunum o seviyenin İngilizce öğretmeni tarafından yapılır ve sunumdan sonra veliler ve öğrenciler kamp ateşi etrafında toplanıp kampı sonlandırırlar.
 • Atayurt English Week: Okulun kapandığı Haziran ayında bir hafta boyunca okulumuz oyun bahçesinde İngilizce yarışmalar ve etkinlikler düzenlenir.
 • Koridor etkinlikleri: Aralık ,Ocak ve Şubat aylarında bir hafta boyunca okulumuz koridorlarında İngilizce karaoke yapılır ve yarışmalar düzenlenir.
 • 2,3 ve 4. Sınıflarımızda Online Kütüphane ile dil gelişimleri desteklenir. Öğretmen seviyelerine uygun kitap ataması yapar ayrıca öğrenciler ilgi alanlarına ve seviyelerine göre online kütüphaneden kitap seçip okuma yaparlar.
 • Ödevlendirme sistemi: Öğrencilerimiz hafta içi ve hafta sonu İngilizce’yi kullanmalarını sağlayan proje ya da yazılı ödevler verilir.
 • Big Read kitap okuma yarışması: Okulumuz öğrencileri 8 yıldır Oxford Üniversitesi Yayınevinin düzenlediği Big Read kitap okuma yarışmasına katılırlar.
 • Sene başı bilgilendirme toplantısı: Ana sınıfından 4.sınıflara kadar tüm velilerimize sene başında İngilizce zümre başkanı tarafından Atayurt’ta İngilizce Dersleri adlı bilgilendirme toplantısı yapılır.Ardından ana ders öğretmeni sene boyunca yapacağı çalışmaları detaylı bir şekilde velilerimize aktarır.
 • Sene sonu gösterileri: Ana sınıflarımız sene sonunda İngilizce bir müzikal tiyatro oyunu sergilerler.1.sınıflarımız sene sonunda Okuma Bayramı kapsamında İngilizce bir müzikal tiyatro oyunu sergilerler.
 • Sözlük kullanımı: Okulumuz 2,3 ve 4.sınıf öğrencileri etkin bir şekilde ders içinde, ödev yaparken ya da  İngilizce hikaye kitabı okurken  İngilizce-Türkçe, Türkçe İngilizce sözlük kullanırlar.
 • Öğretmen eğitimleri: Okulumuz İngilizce öğretmenleri mesleki gelişim için sene içinde çeşitli okulların ELT konferanslarına ya da çeşitli yayınevlerinin okulumuzda ya da başka okullarda düzenlediği İngilizce öğretimdeki yaklaşımlar konulu eğitimlere katılırlar.
 • Etüdler: Beklentilerin altında kalan öğrencilerimiz için ek İngilizce dersleri yapılır.
 • Veli görüşmeleri: Veliler istedikleri zaman İngilizce öğretmenine telefonla ulaşabilir ve veli görüşme saatlerinde yüz yüze görüşme yapabilirler.Ayrıca İngilizce öğretmenleri düzenli telefon aramalarıyla velileri öğrencinin durumuyla ilgili bilgilendirir.

J)KÜTÜPHANE VE KAYNAKLAR
Kütüphane
Okulumuzda kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanemizin sorumluluğu sınıf öğretmenleri ve kütüphane görevlisindedir. Kütüphanemizde sınıf seviyelerine uygun öykü kitapları ve bilgi içerikli ansiklopediler bulunmaktadır.  Kütüphanemize, velilerimiz de bağışta bulunmuştur.
Özel Atayurt İlkokulu kütüphanesine, satın alma yoluyla Türkçe ve yabancı dillerde kitaplar alınır.
Tüm araştırma görevlerinde öğrenciler, öncelikle okul kütüphanesine yönlendirilir. Bu sebeple, okul kütüphanemizin dil kaynaklarının zenginliğine ve çeşitliliğine önem verilir.
Nitelik ve nicelik açısından kütüphane kaynakları, öğretmenler ve öğrenciler öncelikli olmak üzere, tüm kütüphane üyelerinin (öğrenci, öğretmen, veli, çalışan) dillerini geliştirmeye olanak sağlaması için kullanılır.
Kütüphane koleksiyonunun geliştirilmesi ve yayın sağlama konusunda PYP koordinatörü, kütüphane sorumlusu, zümre başkanları, okul yönetimi ve tüm öğretmenler kaynakların satın alınması ya da sağlanılması konusunda öğrenci ve öğretmen gereksinimleri doğrultusunda birlikte karar verirler. Bu bağlamda, okul yönetimi kütüphane koleksiyonun güçlendirilmesi ve koleksiyon çeşitliliğinin sağlanması için her yıl bir bütçe oluşturur. Kütüphaneye ayrılan bütçe doğrultusunda kaynaklar, her yıl artırılmaktadır.
Ayrıca her sınıfta, sınıf düzeyine uygun öykü ve araştırma kitaplarının bulunduğu kitaplıklar mevcuttur.
Pandemi döneminde Türkiye’deki bazı yayınevleri ekonomik açıdan zarara girdikleri için bazı araştırma kitaplarının temininde zorluk yaşamaktayız.
Dil politikamızın etkin olduğu okulumuzdaki diğer mekânlardaki gibi kütüphanemizde de öğrenen profili özellikleri sergilenir ve geliştirilir.
Belli aralıklarla, her sınıf seviyesi için ayrı olmak üzere kitap yazarları okulumuza davet edilir. Kitabıyla ilgili etkinlik düzenlenir.

Kütüphaneye kaynak sağlarken göz önüne alınan kriterler aşağıdaki gibidir:

 • Kaynaklar sorgulama programını destekler.
 • Kitabın dili ve içeriği okulumuzun programlarına uygun olmalıdır.
 • Bilgi gereksinimlerini karşılayacak şekilde konu, dil ve tür açısından yeterli çeşitlilikte olmalıdır.
 • Seçimde,kaynakların güncel bilgiyi içermesine dikkat edilmelidir. 
 • Yayınevleriyle sürekli iş birliği içinde olunarak yeni çıkan kaynaklar öğretmenlere tanıtılır.
 • Öğretmenlerin, eğitim–öğretim ve araştırma için önerdikleri kaynakların, satın alınmasına öncelik verilir. 
 • Öğrenen profilinin gelişmesine katkı sağlayacak kitapların seçilmesine özen gösterilir.
 • Satın alınan elektronik kaynakların seçiminde de aynı esaslar dikkate alınır.
 • Her yıl okulumuzda bir hafta boyunca Tübitak ve İşbankası Yayınevlerinin kitap standı kurulur. Öğrencilerin araştırma yapmak istedikleri kitapları satın almaları sağlanır. Ayrıca bu yayınevleri okulumuz kütüphanesine bağış yaparlar.

Kaynaklar
Dil öğretimi ve öğrenimi için en iyi ve kabul görmüş kaynakların zenginliğine gereksinim vardır. Sorgulamalarımızda, çeşitli kaynaklardan yararlanmaktayız. Ne kadar çok duyu organımızı kullanırsak o kadar iyi ve kalıcı öğrenmiş oluruz, dolayısıyla öğrendiklerimizi de eyleme dönüştürürüz.

           Yeri geldikçe yararlanacağımız kaynaklarımız:

 • Okul kurucuları, yöneticilerimiz, okul çalışanlarımız, öğrenci velilerimiz ve  çeşitli meslek grupları
 • Kütüphanemiz
 • Türkçe ve İngilizce kitaplar, gazeteler, dergiler, broşürler, afişler
 • Haritalar ve atlaslar
 • Matematik ölçüleri ve geometrik şekiller
 • Sorgulamalarımıza yardımcı olmak için çağırdığımız uzmanlar.
 • Çevremizdeki fabrikalar, müzeler, tarihi yerler, tarım alanları, hayvan barınakları, pazar ve çarşı
 • Resmi kurumlar, sosyal yardım dernekleri
 • Farklı kültürlerden ziyaretçiler
 • Bilgisayar temelli kaynaklar (DVD, VCD vb.), internet siteleri, akıllı tahta, projeksiyon makinesi
 • Tiyatrolar, drama, dans ve müzik gösterileri, sinemalar
 • Spor müsabakaları, spor salonları ve sahaları
 • Okulumuzda öğrencilerin sanat ürünlerini, görsel dil ürünlerini ,araştırmalarını sergileyebilecekleri duvar ve panolar

Kaynakça:
PYP’yi gerçekleştirmek kitapçığı,
Okul topluluğunu oluşturan paydaşlardan elde edilen veli anketleri
Dil kapsam ve sıralama belgeleri
Özel Atayurt İlkokulu varolan uygulamaları
Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe dersi öğretim programı
Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce Dersi öğretim programı

 

Özel Atayurt İlkokulu Dil Politikası Kurulu Üyeleri:

Okul Müdürü Tevfik Soydan
PYP Koordinatörü /Müdür Yardımcısı Melike Öğüt
Sınıfı öğretmeni Gülçin Tezel
Sınıf Öğretmeni Aysun Sarıtekeli
Sınıf Öğretmeni Zeliha Bayar
Sınıf Öğretmeni Lütfiye Akkuş
Sınıf Öğretmeni Şule İnal

 

Politika düzenlenme tarihi:15/04/2018
Politikanın gözden geçirilme tarihi:02/09/2021

Ölçme-Değerlendirme Politikamız

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU
ÖLÇME - DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

 Misyonumuz
Özel Atayurt Okulları; öğrencilerini toplumun her kesimiyle sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, daha mutlu bir dünya oluşturmak isteyen, özgüveni olan, sorumluluk alabilen, bilimsel ve analitik düşünebilen, uluslararası geçerliliği olan eğitim programları geliştirmek için diğer okullarla işbirliği yapan, teknolojik gelişmelere hakim, becerilerini geliştirebilen, üretken, yaratıcı, öğrenmeyi bilen ve yaşam boyu öğrenen, araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı, topluma ve doğaya saygılı, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan bireyler olarak hayata hazırlamaktadır.
Ölçme – değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Özel Atayurt İlkokulunda, okuldaki ilgili bütün birimlerin kullanımına açık, yazılı bir ölçme – değerlendirme politikası mevcuttur. Bu politika,  bütün öğretmenlerin ölçme –değerlendirme sürecine dair anladıklarını niteliğe kavuşturmayı amaçlayan yazılı bir belgedir. Durağan değildir. Okulun ölçme – değerlendirme ihtiyaçlarına göre sürekli gelişen bir belgedir.
Ölçme-değerlendirme politikası oluşturmanın kilit bileşeni, ortaklaşa yapılacak dönüşümlü düşünme çalışmasıdır. Bu etkinliğe hem öğretim kadrosu hem de yönetim kadrosu katılır.
 Ölçme-değerlendirme politikası geliştirilip üzerinde fikir birliğine varıldıktan sonra bütün okul çapında uygulamaya geçirilir. Ölçme-değerlendirme politikası okulda oluşturulduktan sonra öğrencilere ve velilere iletilir.
Değerlendirme, öğrenci performansı ile ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesidir. Bu sayede, öğrencinin öğrenme sürecinde farklı aşamalarda neleri bildiği, kavradığı,  ne yapabileceği ve hangi tutumlar içinde olduğu belirlenir. Böylelikle, bizim öğretme şeklimiz, öğrenenin öğrenmeye karşı tutumu ve öğrencinin öğrenme seviyesi analiz edilmiş olur ki bu da bizim gelecekteki planlama ve pratiğimizin temelini oluşturmaktadır.                                          

Değerlendirme, öğrenme süreci boyunca, öğrencinin istenilen düzeye çıkmasına rehberlik etme amacımıza destek olacaktır. Değerlendirmeye öğretimin ve öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak bakmamız, İlk Yıllar Programı (PYP)’nı  uygulayan bir  okuldaki müfredatı oluşturan ve  birbiriyle  ilgili üç alanı tanımlamaktadır:                                                                                                                                 
1. Yazılı müfredat                                                                                                                                                                         
2. Öğretilen müfredat                                                                                                                                                        
3. Değerlendirilen müfredat                                                                                                                                            
Bu üç bileşen, öğrencilerin eski tecrübelerine dayanarak kendi anlamlarını oluşturmaları, kendi sorularını keşfetmeleri ve kendi öğrenme biçimlerine yönelik uygun tecrübe ve değerlendirmeleri kazanmalarıyla öğrencilerin daha derin seviyelerde anlamaya ulaşmasına yardımcı olan bir döngüyü oluşturmaktadır.  

İlk Yıllar Programı (PYP)  değerlendirmeyi üç bölüme ayırmaktadır:

Değerlendirme – öğrencilerin ne bildiklerini ve neler öğrendiklerini nasıl keşfettiğimizi,                                                                                                                                 
Kaydetme- öğrencilerin neler öğrendiğiyle ilgili olarak veriyi nasıl toplamaya ve analiz etmeye karar verdiğimizi,                                                                                                                                                                                             
Raporlama-bu bilgileri ebeveynlere, kayıt kabule ve öğrencinin öğrendikleriyle doğrudan ilgili olan diğer birimlere, kişilere nasıl iletmeye karar verdiğimizi belirler.                                                                                                            

 • NEDEN DEĞERLENDİRİYORUZ?

     
Değerlendirme, öğretim döngüsünün ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencinin öğrenmesi ve gelişimi ile ilgili bilgi sağladığı gibi, planlama, dönüşümlü düşünme ve işbirliği konularında da bilgi sunar.  
Öğrencinin öğrenmesini geliştiren unsurlar: 
*Önceki bilgi ve tecrübelerinden hareket edilmesi,
*Bireysel ihtiyaçların karşılanması için öğrencileri etkin bir şekilde öğrenmeye dahil  eden ilgi çekici konuların olması,
*Seçilen konuların öğrencilerin gerçek hayatları ile alakalı, düşünmeye zorlayan ve önemli konular olması,
 *Öğrencilere geribildirim sağlaması,
 *Öğrencilerin öğrenme fırsatlarını geliştirmesi.

B.ÖLÇME - DEĞERLENDİRMENİN TEMEL STRATEJİ VE ARAÇLARI
Ölçme –değerlendirmede kullanılacak strateji ve araçlar Özel Atayurt İlkokulu öğretim kadrosu tarafından ortaklaşa kararlaştırılır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME STRATEJİLERİ VE ARAÇLARI

Ölçme- değerlendirme
                       Araçları

Ölçme-
Değerlendirme
stratejileri

 

Rubrikler

 

 

Standart oluşturan öğrenci  çalışmaları

 

Kontrol listeleri

 

Kısa gözlem kayıtları

 

Gözlemler

 

X

 

 

x

 

x

Performans değerlendirmeleri

 

x

 

x

 

 

x

Süreç odaklı değerlendirmeler

 

x

 

 

x

 

x

 

Seçilmiş yanıtlar

 

 

x

 

x

 

 

Açık uçlu uygulamalar

 

x

 

x

 

 

x

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME STRATEJİLERİ
GÖZLEMLER                                                                                                                                       
Bütün öğrenciler sık sık ve düzenli olarak gözlemlenir; öğretmen çeşitli biçimlerde öğrencilere odaklanır; bu odaklanma (örneğin bütün sınıfa odaklanmak şeklinde) geniş açılı olabileceği gibi, (örneğin tek bir öğrenciyi veya etkinliğe odaklanmak şeklinde) yakından da olabilir.
Öğretmenler veya öğrencilerin kendileri tarafından yapılan gözlemler şu şekilde örneklenebilir:              
1. Kısa gözlem kayıtları, günlükler
2. Öğrencilerin eylem halinde bulunduğu video ya da fotoğraflar
3. Öğrencilerin İlk Yıllar Programı’nın (PYP) 5 temel öğesine dair gelişimini gösteren, öğretmenlere ait öğrenci kontrol listeleri.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ                                                                                    
Hedefe yönelmiş görevlerin, önceden belirlenmiş ölçütlerle değerlendirilmesidir. Bunlar gerçek ve dikkat çekici zorlukları ve sorunları ortaya koyar. Bu ödevlerde soruna dair birçok yaklaşım söz konusu olabilir. Ancak tek bir doğru yanıtın olma olasılığı çok düşüktür. Bunlar genelde çoklu modellerdir ve birçok becerinin kullanılmasını gerektirir. Bu tür ölçme-değerlendirmeler için genelde işitsel, video ve anlatımlı kayıtlar yararlı olur. Örnekler:                                                   
1.Bir probleme ya da gerçekçi bir göreve verilen kişisel ya da grup cevapları        
2.Dijital, müzikal, görsel, drama vb. kullanılarak yapılan sunumlar                                                                                             
3.Öğrenci yazı çalışmalarından parçalar, araştırma projeleri, grafik düzenleyiciler, vb.
4. Üç boyutlu ürün çalışmaları
SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRMELER                                                                                                 
Öğrenciler sık sık ve düzenli olarak gözlemlenirler.  Yapılan gözlemler beklenen ve beklenmeyen davranışların not edilmesi, güvenilirliğini artırmak için çoklu gözlemlerin yapılması ve geçerliliğini artırmak için farklı bağlamlardan kanıtların sentezlenmesi şeklinde kayıt altına alınır. Yazma ve kayıt altına alma süresini en aza indirmek için bir not alma ve kayıt tutma sistemi geliştirilir. Örnekler:                                                                                  
1. Bireysel öğrenci değerlendirmesi için kullanılan öğretmenlere ait öğrenci kontrol listesi
2. Öğrencilerin dönüşümlü düşünme günlüklerine yazdıkları dönüşümlü düşünme kayıtları
3. Öğrenmeyi başarı kriterleri doğrultusunda kontrol etme ve anlamayı baremler kullanarak değerlendirme
4.Öğrencinin öğrenme günlüklerindeki notlar

SEÇİLMİŞ YANITLAR                                                                                                                    
 Tek seferlik, tek boyutlu çalışmalardır. Bu tür ölçme-değerlendirmenin en iyi bilinen türleri testler ve kısa sınavlar (quiz)dır. Örnekler:Kısa sınav (quiz)/test sonuçları         
 AÇIK UÇLU UYGULAMALAR                                                                                                  
 
Öğrencilere bir uyarıcı sunulur ve buna özgün bir karşılık vermeleri beklenir. Yanıt yazılı şekilde kısa bir cevap, bir çizim, şema ya da çözüm şeklinde olabilir. Ölçme-değerlendirme ölçütü eklenmiş çalışma portfolyoya konulabilir.
Örnekler:                                                                                                                                
1. Diyagramlar(hikaye haritaları, lotus, balık kılçığı vb.) ve diğer grafik düzenleyiciler(tablo vb.)                                              
2. Kompozisyonlar (yazılı, müzikal ya da dans )                                                                    
3. Öğrenci tarafından hazırlanmış videolar, posterler ya da sanat çalışmaları,                             
4. Powerpoint sunuları ya da öğrenci tarafından başlatılan organize olarak yapılan eylemler.

ÖLÇME –DEĞERLENDİRME ARAÇLARI
RUBRİKLER
Öğrencileri her alanda derecelendirme için oluşturulmuş bir dizi ölçüttür.Öğrencinin çalışmasında ne tür özelliklere veya işaretlere bakması gerektiğini ve bunun sonrasında da önceden belirlenmiş ölçek kullanarak o çalışmayı nasıl değerlendirebileceğini anlatır.                                                                                                                                            
Öğretmenler tarafından hazırlanabileceği gibi öğrenciler tarafından da hazırlanabilir. Puanlama rubriğinde genelde her bir başarı düzeyi için bir standart vardır.  

KONTROL LİSTELERİ                                                                                                                 
Bunlar olması gereken bilgi, veri, nitelik veya unsurların listeleridir.  

NOT ÇİZELGESİ
Bir tür kontrol listesi olarak kabul edilir.

KISA GÖZLEM KAYITLARI                                                                                                                                 
Kısa gözlem kayıtları, öğrencilerin gözlemlenmesini temel alan yazılı, kısa notlardır. Daha sonra analiz edilebilecek olan odaklanmış, kapsamlı gözlemlerdir. Bu kayıtların sistematik olarak bir araya getirilmesi ve düzenlenmesi gerekir. (Yapılandırılmış gözlem kayıtları, kazandırılması hedeflenen tutumları ele almamıza yardımcı olur. Örneğin arkadaşlık ilişkileri, ödev ve sorumlulukları ,yeme alışkanlıkları …vb.)

C. BİR PYP OKULUNDA NELER DEĞERLENDİRME KAPSAMINA ALINIR?     
 IB PYP Sorgulama Programı boyunca, Özel Atayurt İlkokulu, yapılandırılmış sorgulama programları ile anlam oluşturmak için öğrencilere imkan tanır. Konuya özgü bilgi, öğrenme yaklaşımları ve temalar arasındaki bağlantıların vurgulanması ile bu amaç tamamlanır. Disiplinlerüstü temalar sorgulama için bir odak noktası sağlar.                                                                                                                         
Geri bildirim, bu alanların her birindeki öğrenci gelişimi ve performansı üzerine verilir. Ayrıca, geribildirim IB öğrenen profili  ve PYP’nin 5 temel unsurlarıyla  ilgili olarak da verilir.
 Özel Atayurt İlkokulu, ölçme –değerlendirme sistemi aşağıdaki ders alanlarının her birindeki performans ve ilerlemeyi değerlendirir: Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, kişisel toplumsal eğitim ve beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, bilişim teknolojileri, drama.
Okulumuz, öğrencilerin aşağıdaki alanlardaki gelişimini değerlendirmektedir:                                                                      
*Kavramların anlaşılması ( geleneksel ders alanlarını aşan büyük fikirler )                                      
* Bilgi edinme
*Becerilerde uzmanlaşma
*Eyleme geçme kararı
* IB öğrenen profili özelliklerinin gösterilmesi
*Öğrencilerin ders alanlarındaki gelişimi ve performansı

D) ÖZEL ATAYURT İLKOKULUNDA DEĞERLENDİRME NE ZAMAN YAPILIR?
ÖN DEĞERLENDİRME                                                                                                                                                            
Önceki bilgi ve tecrübelerin ortaya çıkarılması için yeni öğrenmeye başlamadan önceki süreçtir. Tüm sınıflarda,                                                                                                                                                                                     
1. Ne Biliyorum?
 2.Ne Öğrenmek İstiyorum?
 3.Ne Öğrendim?                                                                                                                                                                                                      
 
tabloları her ünite için tamamlanmak üzere hazır bulundurulur. Beyin fırtınası faaliyetleri ve zihin/kavram haritaları da öğrencilerin temel bilgilerini harekete geçirmek için kullanılır.    
SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ                                                                                                                                           
Günlük öğrenme ile iç içe geçmiştir ve çocukların hali hazırda neyi bildiklerini, anladıklarını ve yapabileceklerini bularak gelecekteki gelişimini ve öğrenmesini planlamak amacıyla öğretmen ve öğrencilere yardımcı olur. Bir sorgulama ünitesi boyunca gerçekleştirilebilir.  
SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ                                                                                                                                                   
 
Bir öğrenim ünitesi ya da sürecinin sonunda gerçekleştirilir. Öğrencilerin, öğretmenlere ve ebeveynlere, ders süresince nelerin öğrenildiğini göstermesi ve gelişimin değerlendirilmesi için bir imkan sunar. Öğretilen bir ünite ya da süreç için normal bir son noktasıdır ancak değerlendirilen alanlardaki öğrenci öğrenmesinin sonu değildir.    
E) PYP’DE ETKİLİ DEĞERLENDİRMENİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?      
• Önceden bilinen ve anlaşılan kriterlere karar vermek
• Öğrencilerin yalnızca gerçekleri hatırlamasını değil öğrendiklerinin  sentezlemesini ve uygulamasını sağlamak
• Öğrencilerin dönüşümlü düşünmesini ve öz-değerlendirme yapabilmelerini  geliştirmek
• Kaliteli ürün ya da performans üretimine yoğunlaşmak
• Çocukların güçlü yanlarını vurgulamak ve uzmanlık ve ustalıklarını göstermelerine izin vermek 
• Çocukların farklı görüş ve yorumlarını ifade etmelerine izin vermek
• Öğrenme/öğretme döngüsünün her aşamasında geribildirim sağlamak
• Öğrenci ihtiyaçları, ilgileri ve öğrenme tarzlarına (öğrenci odaklı) bağlı olmak
• Öğrenciler ve öğretmenler arasında işbirliği kurmak
• Öğrenciler, ebeveynler, öğretmenler, yöneticiler ve kurul üyeleri tarafından açıkça bildirilen ve anlaşılan öğrenci gelişimi ve öğrenmesi ile ilgili kanıt üretmek 
• Öğrenmeye değer şeyleri belirlemek.

F) ÖZEL ATAYURT İLKOKULUNDA ÖLÇME – DEĞERLENDİRME SINIRLI OLMAMAKLA BERABER, AŞAĞIDAKİLERİ İÇERİR:

1. Sunumlar                                                                                                                                                                   
2. Performansa dayalı çalışmalar                                                                                                                                   
3. Portfolyolar                                                                                                                                                                                               
4. Görüşmeler                                                                                                                                                         
5. Testler                                                                                                                                                                                           
6. Ara sınavlar                                                                                                                                                            
7. Dönüşümlü düşünme defterleri                                                                                                                                           
8. Sınıf içi tartışmalar                                                                                                                                                       
9. Gözlemler
10.Rubrikler
11.Kontrol listeleri
12. Öz değerlendirmeleri
13.Akran değerlendirmeleri
14.Öğrenme günlükleri
 G) ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİ GELİŞİMİNİ NASIL KAYDEDİYOR? 

 Kaydetme: Öğretmenler, PYP’de öğrenci gelişimini kaydetmek amacıyla bir dizi  önceden belirlenmiş değerlendirme aracı kullanırlar. Öğrencilerin öğrenme kanıtlarının belgelenmesi ve istenildiğinde kullanılması (raporlama amacıyla, öğretmen-veli görüşmelerinde kullanmak amacıyla, gelişim raporları için) ölçme-değerlendirme araçları saklanır.

 H) ÖĞRENCİ GELİŞİMİ EBEVEYNLERE VE ÖĞRENCİLERE NASIL RAPORLANIR?      

 Raporlama: Öğrencilerin ne bildiği, anladığı, ve yapabileceği bilgisinin aktarımıyla ilgilidir. Öğrencinin öğrenmesinin katettiği ilerlemeyi anlatır, geliştirilecek alanları belirler.
Raporlama çok çeşitli şekillerde sunulabilir.
Özel Atayurt İlkokulunda raporlama aşağıdaki şekillerde olmaktadır.
1. Toplantılar
2. Öğretmen -öğrenci görüşmeleri
3. Öğretmen- veli görüşmeleri
4.Dönem sonu gelişim raporları
5. Disiplinlerüstü tema veli bültenleri
6.Portfolyo sunumu

Etkili raporlamada bulunması gerekenler:
                                                                                                                                                  
• Ebeveyn, öğrenci ve öğretmenler ortak olarak katılırlar.                                                              

 • Okulun değerlerini yansıtır.                                                                                                   
• Anlaşılır, dürüst, adil ve güvenilir olur.                                                                                     
• Herkes için açık ve anlaşılır olur.                                                                                         
• Öğretmenlere, raporlama süreci boyunca öğrettikleri ile gelecekteki öğretme ve değerlendirme uygulamalarının birleştirilmesine imkan sunar. 

I)ÖZEL ATAYURT İLKOKULUNDA, EBEVEYNLER ÖĞRENCİLERİNİN GELİŞİMİ İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ YOLLARLA BİLGİLENDİRİLİR     
Karneler
Dönemde bir  kez yılda iki kez ana sınıfından 4.sınıfa kadar tüm öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen formattaki karnelerdir.
                                                                                                                                           
PYP gelişim raporları:
Özel Atayurt İlkokulu’nda ana sınıfından 4.sınıfa kadar dönemde bir kez, yılda iki kez  öğrencinin sorgulama ünitelerinde ve ders bazında  hedeflenen bilgi, kavramlar, öğrenme yaklaşımları ve öğrenen profili özelliklerine dair gelişimleri değerlendirilir.
                                                                                                                                                                                            
Portfolyo sunumları:
Öğrenciler tarafından öğretmen rehberliğinde organize edilirler.Öğrenciler, portfolyolarından seçtikleri ürünleri aileleriyle yılda iki  kez gerçekleşen portfolyo sunum günlerinde paylaşırlar. 
 
Veli toplantıları:                                                                                                                                                           
 
Ebeveynler, öğrenciler ve öğretmenlerin hepsi raporlama sürecinde ve hem öğrenme hem de öğrenci gelişiminin hesaplanmasına ilişkin sorumluluğun paylaşılmasında ortak olarak değerlendirilir. İletişim açık ve karşılıklıdır. Özel Atayurt İlkokulunda her yıl üç tane veli toplantısı düzenlenir. (Eylül, Aralık ve Nisan aylarında) Ayrıca, okul yılı boyunca veli görüşmeleri için pek çok imkan sunulur. Tüm öğretmenlerin haftalık zaman çizelgesinde ‘Veli Görüşme Saatleri’  bulunmaktadır.

Ev ziyaretleri:
Özel Atayurt İlkokulu ana sınıfları ve 1.sınıflarda düzenlenen ev ziyaretlerinin amacı, anne ve babanın eğitime katılmasıyla, kurum ve ev arasında devamlılığın sağlanması, kazanılan beceri ve bilgilerin pekiştirilmesi, eğitimde sürekliliğin sağlanması ve başarının artırılmasıdır.(Ev ziyaretlerine pandemi sebebiyle ara verilmiştir.)
 
Dönüşümlü düşünme ve öğrenme günlükleri: 
Öğrenciler yıl boyunca öğrenmelerine dair dönüşümlü düşünürler ve bunları günlüklerine yazarlar. Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar.
Öğrenciler günlük olarak o günkü eğitim öğretim faaliyetlerinden aklında kalanları yazdıkları günlüklerdir. 

J)MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME ESASLARI

Okulumuzda, ilköğretim kurumları öğrenci başarısı ölçme ve değerlendirmesinde uygulanan esaslar uygulanır. Buna göre;

 • Eğitim öğretim yılı ,  ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
 • Başarının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır.
 • İlkokul 1,2,ve 3. sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile ölçme değerlendirme araçları kullanılarak yapılan ölçme değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, ”iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.
 • İlkokul 4. sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar,  ders etkinliklerine katılımlarından alınan puanlar ve PYP ölçme değerlendirme stratejilerinde uygulanan araçlardan elde edilen veriler doğrultusunda yapılır.
 • İlkokul 4.sınıflarında dönem puanı, yılsonu puanı ve yılsonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir.

      • Puanların eşdeğerliği aşağıdaki gibidir: Puan /Not  “ 85-100”  5 Pekiyi , “70-84”  4 İyi, “55-69” 3 Orta , “45-54” 2 Geçer, “ 0-44,99”  1 Başarısız 

 • İlkokul 4.sınıfında her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir kademede / şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi de bir ders saatini geçmez.
 • Öğretmenler cevap anahtarlarını sınavlarla birlikte hazırlar. Bu cevap anahtarları puanlandırmada kullanılır ve sınav kağıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarları detaylı olmalıdır ve sorulara verilebilecek muhtemel cevapları kapsamalıdır.
 • Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.
 • Sınavlara geçerli bir mazereti olmadan katılmayan öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. e-okul sistemine “G”(girmedi) ibaresi işlenir. Ancak dönem puanı hesaplanırken sınav adedi tam olarak alınır.
 • Sınav sonuçları sınavların yapıldığı tarihten başlayarak en geç 10 gün içinde e-okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. Sınav  kâğıtları incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır. Gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra toplanır ve bir öğretim yılı boyunca saklanır.
 • Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.   
 • Sınava girmeyen ya da performans çalışmasını zamanında teslim etmeyen öğrenciler mazeret belirtmelidir. Mazeretin geçerli olmaması ya da yönetim tarafından kabul edilmemesi durumunda, öğrencinin performansına bir not verilmez ancak aritmetik ortalamanın hesaplanmasında değerlendirmeye tabi tutulur.                                                                                                                                            
   • Fiziksel engel ya da diğer sağlık sorunları nedeniyle görsel sanatlar veya beden eğitimi derslerine katılamayan öğrenciler doktor raporuyla durumlarını kanıtlamalıdır.                                                                                                                                
  • Öğrenciler, resmi kayıtlı dinlerinin İslam olmaması durumunda, din bilgisi dersinden muaf tutulabilir.                                                                                                                                                                                                        
  • İlkokul, öğrencilerin başarısızlıklarına göre dışlandığı bir dönem değildir. Öğrencilere, müfredat çalışmaları ve program dışındaki sosyal aktivitelerin katkısıyla ilgilerini ve becerilerini geliştirme imkanının verildiği bir dönemdir.                                                                                                                                                       
   • Türkiye’de İlköğretim Okulu zorunludur ve okullar, öğrencinin yasal vasisinin de onayıyla bir öğrencinin sınıfta kalmasına ve sınıf tekrarı yapmasına karar verebilir.  

                                                                                                                            
Kaynaklar:  PYP’yi gerçekleştirmek dokümanı
MEB İlkokullar yönetmeliği
Özel Atayurt İlkokulu var olan uygulamaları

Özel Atayurt İlkokulu Ölçme-Değerlendirme Politikası Kurulu Üyeleri:

Okul Müdürü Tevfik Soydan
PYP Koordinatörü/Müdür Yardımcısı Melike Öğüt
Sınıfı öğretmeni Perihan Bülbül
Sınıf Öğretmeni Hüsne Sürücü
Sınıf Öğretmeni Ayşe Çevik
Sınıf Öğretmeni Safa Bozdağ

Politika düzenlenme tarihi:15/04/2018
Politikanın gözden geçirilme tarihi:01/09/2021

Akademik Dürüstlük Politikamız

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU
AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI
Misyonumuz
Özel Atayurt Okulları; öğrencilerini toplumun her kesimiyle sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, daha mutlu bir dünya oluşturmak isteyen, özgüveni olan, sorumluluk alabilen, bilimsel ve analitik düşünebilen, uluslararası geçerliliği olan eğitim programları geliştirmek için diğer okullarla işbirliği yapan, teknolojik gelişmelere hakim, becerilerini geliştirebilen, üretken, yaratıcı, öğrenmeyi bilen ve yaşam boyu öğrenen, araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı, topluma ve doğaya saygılı, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan bireyler olarak hayata hazırlamaktadır.
A)AKADEMİK DÜRÜSTLÜK NEDİR?
Özel Atayurt ilkokulunda  akademik dürüstlük; öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinin temelini  oluşturur. Sınav, ödev veya herhangi başka bir uygulamada emek ve bilgi hırsızlığı yapılmasına kesinlikle karşı çıkan, özgünlüğü savunan ve doğru eğitimin temelini oluşturan ilkelerden biridir. Dürüstlük evrensel bir değerdir ve her yerde geçerlidir.
Bir başka ifadeyle, diğer insanların orijinal olarak ortaya koymuş olduğu çalışmalarına ve zihinsel emeklerine, fikri mülkiyet hakları çerçevesinde saygı göstermek ve kendi çalışmalarında da aynı titizlik içerisinde üretmek akademik dürüstlük olarak tanımlanır. Akademik dürüstlükte hedef, özgün düşünce ve bakış açısı geliştirmektir. Amaç bilinçsizce tüketen bireyler olmaktan çıkıp, özgün üreticilere dönmenin ilk adımını atmaktır.
Bu becerilere sahip öğrenciler IB öğrenen profillerinden araştıran, sorgulayan, açık görüşlü, ilkeli, duyarlı ve dönüşümlü düşünen bireylerdir.
Akademik dürüstlük temel olarak, kişinin kendi görevini yerine getirmesi,sahip olduğunu iddia ettiği bilgiye, gerçek anlamda sahip olmasıdır.

B) NEDEN BU POLİTİKAYA İHTİYACIMIZ VAR ?
Tüm öğrenciler;  yaptığı ödev ve çalışmalarda düzgün bir şekilde ve dürüstçe yürütülmüş bir araştırmanın kendisine sağlayacağı faydaları anlamalıdırlar.
Özgünlük, fikri mülkiyet, intihal ,telif ve yaratıcı ifade terimlerinin anlamının  farkında olmalıdırlar.
Öğrencilerden yaratıcılıklarına, bireysel ve orijinal fikirlerine, kendi dillerini ifade ediş tarzlarına dayalı özgün ödev ve projeler sunmaları beklenmeli.
Öğrenciler bu ödev ve projelerde, başkalarının fikirlerine yer verdiklerinde,bunu doğru ve uygun olarak belirtmeleri gerektiğini de bilmelidirler.
Akademik dürüstlük sadece öğrencileri değil ,öğretmenleri ,velileri ve tüm çalışanları kapsar.
IB, intihali kendine aitmiş gibi sunması olarak tanımlasa da, öğrenciler çalışmalarında ne zaman ve nasıl alıntı yapabilecekleri konusunda yönlendirilmelidirler.
Öğrenciler kendi düşüncelerini desteklemek için başkasının kelime ve fikirlerini kullanırken bunları kendilerininkine nasıl dahil edeceğini açık biçimde öğrenmelidirler.
C)AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASININ AMACI
Özel Atayurt İlkokulunda amacımız; öğrencilerimizin, akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranmaları ve bunu alışkanlık haline getirmeleridir. Özel Atayurt İlkokulu’nun tüm bireyleri, güvenilir, sorumluluk sahibi ,onurlu kişiler olarak  yalnız hak ettikleri başarı ve saygınlığı sahiplenirler.Öğrenciler ve öğretmenler özgün çalışmalar yapmayı,  başkalarına ait fikir ve çalışmaları kaynak göstermek şartıyla paylaşmayı hedefler.
Böylece öğrencilerimizin:
kaynak belirtmeden alıntı yapmasının,
başkasına ait fikri kendi fikri gibi kullanmasının,
başkasının hazırladığı çalışmayı kendi çalışması gibi sunmasının,
istenilen ödevi başkasına yaptırmasının önüne geçilir.

D)AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASINI KİMLER OLUŞTURUR ?
Bu politika,okul müdürü, PYP koordinatörü, 1. sınıf zümresi öğretmenlerinden oluşan kurul üyesi öğretmenler ve kütüphane sorumlusu tarafından hazırlanır.
Öğrencilerin özgün ödev hazırlama ve sunma konularında rehber olunmalıdır.Aynı zamanda hatalı uygulamanın sonuçları konusunda öğrenciler sınıf öğretmenleri ve okul yönetimi tarafından bilgilendirilmelidir.

E) BİLGİ KAYNAKLARININ KULLANIMI
Özel Atayurt İlkokulu Akademik Dürüstlük Politikası Kurulu üyeleri,  IB’nin beklentisi doğrultusunda  akademik dürüstlük politikasını ilkeli bir şekilde geliştirmiş ve hazırlamıştır. Kişilerin kendilerinin ve başkalarının emeklerine ve düşüncelerine saygı duymaları gerekir. Emeğe saygı en büyük inançtır .
Özel Atayurt İlkokulu’nda; dünya vatandaşı yolunda ilerlerken bilimsel araştırmalar ve bilgilerin paylaşılması doğrultusunda bilgi kaynaklarının kullanımıyla ilgili bazı yasal ve etik konular  olduğunun gerekliliğine inanırız. Akademik dürüstlük politikası bize yasal ve etik olmayan konularla ilgili rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. Diğer insanların orijinal olarak ortaya koymuş olduğu çalışmalarına ve zihinsel emeklerine, hakları çerçevesinde saygı göstermek ve kendi çalışmalarında da aynı titizlik içerisinde üretmek akademik dürüstlük olarak tanımlanır. Bu becerilere sahip öğrenciler, IB öğrenen profillerinden araştıran-sorgulayan, açık görüşlü, ilkeli, duyarlı ve dönüşümlü düşünen bireylerdir. Atayurt İlkokulu’nda bir öğrencinin kendisine verilen bir görevi, çalışmayı, ödevi yerine getirirken akademik dürüstlük politikasına uygun davranması beklenir.
Telif Hakkı:
Bir düşünce veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan tüm kopyalama, çoğaltma, dağıtma, satma gibi haklarıdır. Yasalarla koruma altındadır.Kitap,beste, film, bilgisayar programı, resim,fotoğraf, bir fikir veya sanat eserini kopyalamak, çoğaltmak, dağıtmak, sergilemek veya sahneye koymak için eser sahibinden izin almak gereklidir.
İntihal (Bilgi Hırsızlığı):
İntihal, başkalarının fikirlerini ve söylemlerini kendine aitmiş gibi sunmaktır. Bir tür akademik hırsızlıktır. Bir başka kişi veya kaynağa ait fikirlerin, ifadelerin veya eserlerin kaynak gösterilmeksizin aynısının kullanılmasıdır.
İntihal kapsamına giren eylemler:

 • Bir kaynağı başkasının çalışmasını, ödevini olduğu gibi ya da kısmen kopyalamak
 • Kaynak göstermeden internetten kesip yapıştırmak 
 • Başka dilden çevrilen bilgiyi kaynak göstermeden kullanmak

Her araştırma, var olan bilgi birikiminin üzerine kurulur.Başkalarının fikirlerini, yorumlarını kullanmanın yanlış bir tarafı yoktur. Yanlış olan bu bilgileri kaynak göstermeden kullanmak ve kendininmiş gibi sunmaktır.

İntihalin Sonuçları:

 • İntihal kasıtlı veya kasıtsız gerçekleşebilir. Her iki durumda da etik bir sorundur ve bazı önlemler alınması gerekir.Bu önlemler:
 • Sınıf öğretmeni ile görüşme
 • PYP Koordinatörüyle toplantı 
 • Aile ile görüşme 

İntihalden Kaçınmanın Yolları:

 • İntihalden kaçınmak için öncelikle kaynak gösterme kurallarını bilmek ve uygulamak
 • Kullanılabilecek bilgi ve fikirlerle birlikte kaynağını not etmek
 • Kullanılan kaynakların isimlerini eksiksiz kaydetmek 
 • Not alırken kendi ifadelerinizi kullanmak
 • Başkalarının cümlelerini aynen kopyaladığınız zaman tırnak işareti kullanmak
 • Yapılacak ödevi öncesinde iyi planlamak 
 • Veri kaynaklarını kontrol etmek ve iyi değerlendirmek.

Adil Kullanım:
Telif hakkı olan bir eserin eğitim ve araştırma amaçlı kullanılmasına ve kişisel kullanım için bir bölümünün fotokopisinin alınmasına engel yoktur. Bilgi kaynaklarının bu şekilde kullanımı adil kullanım kapsamına girmektedir. Adil kullanımın çerçevesi; kullanılan eserin niteliği, kullanım amacı, kullanılan miktar gibi faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir.
Özel Atayurt İlkokulu’nda öğrenciler adil kullanım kapsamında:

 • Sınavlarda kopya çekmenin emeğe saygısızlık olduğunu bilir ve duyarlı davranır.
 • İlkeli davranarak çalışma sırasında öğretmeninin verdiği yönergelere uyar, sınıfın düzenini bozmaz.
 • Verilen görevlerle ilgili canla başla çalışır, başarıyla tamamlar ve bu görevlerle ilgili risk alabilir.
 • Grup çalışmalarında kendine düşen görevleri tam olarak yerine getirir ve grup arkadaşlarına karşı duyarlı ve dengeli olur.
 • Fikirlerini sınıf ortamında söylerken açık görüşlü, başkalarının fikirlerini söylerken de onlara saygılı olur.
 • Soru sorarak sorgulayacağını, araştırmalarını tarafsız yaparak dönüşümlü düşüneceğini bilir.
 • Ödev ve etkinlik yaparken yaratıcı düşünme becerilerini kullanırlar.
 • Başkaları tarafından oluşturulan eserlere ve bilgilere saygı duyar.
 • Edindiği bilgileri kendi bilgisiymiş gibi ödevlerinde ve projelerinde kullanmaz.
 • Başkalarının öğrenmelerine ve çalışmalarına saygılı olur.

F)AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASININ UYGULANMASINDA ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİN ROLÜ
*Akademik dürüstlük, bilgi hırsızlığının önlenmesi esasına dayanır. Dürüstlük evrensel bir değerdir ve her yerde geçerlidir.
*Akademik dürüstlük özgün çalışmalar yapmayı ve başkalarına ait fikir ya da bulguları kaynak göstermek koşuluyla paylaşmayı içerir.
*Akademik dürüstlükte hedef, özgün düşünce ve bakış açısı geliştirmektir. Amaç bilinçsizce tüketen bireyler olmaktan çıkıp, özgün üreticilere dönmenin ilk adımını atmaktır.
Bu bağlamda öğretmen ve idareciye düşen görevler;
Özel Atayurt İlkokulu Öğretmenleri:
*Sınıf öğretmenleri, öğrencilerine belirli terimlerle akademik dürüstlüğün ne anlama geldiğini açıklar.(IB Öğrenen Profili; bilgili)
*Öğrencilere yaratıcı düşünmeye olanak sağlayan ödevler verilmesine ve yönlendirmeler yapılmasına dikkat eder.(IB Öğrenen Profili; Araştıran sorgulayan, bilgili, düşünen, duyarlı)
*Yaptıkları araştırmalar için harcadıkları zamanın ve emeğin değerli olduğunun farkında olmalarını sağlar
*Öğrencilerin, emeğe saygı göstermelerini sağlar. (IB Öğrenen Profili; duyarlı)
*Özgün eser ortaya çıkarmanın gururunu yaşamalarına olanak sağlar. (IB Öğrenen Profili; riski göze alan)
*Ödev yaparken yardım alabileceğini fakat ödevini başkasına yaptırmanın doğru olmadığını her fırsatta vurgular. (IB Öğrenen Profili; ilkeli)
*Araştırma yaparken kullandığı kaynakların belirtilmesinin şart olduğunu belirtir. (IB Öğrenen Profili; bigili)
*Öğrenci ve veliye eşit mesafede olup, değerlendirme aşamasında hiçbir önyargıya yer vermez.(IB Öğrenen Profili; ilkeli)
*Çalışma sürecinde öğrencilerle sık sık bir araya gelip yol gösterici olur. (IB Öğrenen Profili; iletişim kuran, dönüşümlü düşünen)
*İyi uygulamalar için rol model olur. (PYP Kavramlar; bakış açısı)

Özel Atayurt İlkokulu İdarecileri:

 • Akademik dürüstlüğü okul önceliği yapar.
 • Personel ve öğretmenlerin akademik dürüstlük politikasını uygulamasını sağlar.
 • Adalet ve tutarlılığı sürdürerek, güvenli bir ortam yaratır.
 • Ebeveyn farkındalığını artırmak için ortam sağlar.
 • Çalışanların ve öğrenci haklarının neler olduğunun ayrıntılı ve şeffaf bir şekilde sunar.
 • Bilgi teknolojisi ve diğer kaynakların sorumlu kullanımını sağlar.
 • Akademik dürüstlük politikasını güncel kılar.

G) KÜTÜPHANE
Okul kütüphane sorumlusu ve sınıf öğretmenleri, hatalı uygulama konusunda uzman sayılabilecek kişidir.

 • Sınıf seviyelerine göre kaynakları sınıflandırdırır.
 • kütüphane derslerine sınıf öğretmeniyle birlikte girer.
 • edebi türleri tanıtır.
 • ansiklopedi kullanımını öğretir.
 • veri tabanı kullanımından sorumludur.
 • öğrencileri aradığı kaynağa yönlendirir.
 • kitap önerisinde bulunur.
 • kütüphane kullanım becerilerini öğrencilere anlatır.
 • kütüphane kaynaklarını sınıflandırır.
 • internetten bilgi indirirken ya da bilimsel araştırma yaparken öğrenciler için, araştırma becerisinin önemini vurgulayan bir yol gösterici olmalıdır.

Bu nedenle, öğrencilere kaynak kullanırken ve alıntı yaparken düzgün akademik davranışlar göstermelerini öğretmek ve benimsetmek kütüphane sorumlusunun görev tanımı içerisinde yer almalıdır.
Kütüphanede kaynak seçimi yapılırken korsan yayınlar kullanılmamalıdır. Bilgi okuryazarlığı bağlamında kütüphaneciler okullardaki öğretmenler ve öğrenciler için bilgi okur yazarlığı becerilerini geliştirme açısından köprü görevinde olmalıdır. (Tan, Gorman ve Singh, 2012)
Kaynakça

 • Academic Honesty in the IB educational context(çevirisi)
 • Kurbanoğlu, S.S. (2001). Öğrencilere bilgi  okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasının önemi ve okul kütüphanecilerinin bu alandaki rolü.
 • Bilgi Dünyası, 2(1), 1-19. Kurbanoğlu, S. S. ve Akkoyunlu, B. (2002). Bilgi okuryazarlığı
 • Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Okul Kütüphanecilerinin Rolleri ve Algıları :Tolga Çakmak ve H. İnci Önal
 • Özel Atayurt İlkokulu varolan uygulamaları

 

Özel Atayurt İlkokulu Akademik Dürüstlük Politikası Kurulu Üyeleri:

Okul Müdürü Tevfik Soydan
PYP Koordinatörü ve Müdür Yardımcısı Melike Öğüt
Sınıf Öğretmeni Şerife Demirbağlar
Sınıf Öğretmeni Esra Talaz
Sınıf Öğretmeni Büşra Geçer
Sınıf Öğretmeni Uğur Özden
Sınıf Öğretmeni Neslihan Anbarcı
Kütüphane Görevlisi Tuğçe Davran

Politika düzenlenme tarihi:15/05/2018
Politikanın gözden geçirilme tarihi:31/08/2021
 

Özel Atayurt İlkokulu 2023-2024 PYP Sorgulama Programı

PYP Sorgulama Programı